specialisten in verzekerings-
en bedrijfsartsenzorg            

Prijsindicatie 2020
Individuele activiteiten (BTW 0%)
Spreekuur consulten (30 min) € 81,-
Huisbezoek
Dit inclusief reistijd 30 min
€ 160,-
Telefonisch consult € 45,-
Overleg met leidinggevende en/of personeelsconsulent en werknemer € 140,- per uur
Voor specifieke onderzoeken zie tarieven medische keuringen
4 uren aaneensluitend € 530,-
Bij blokken van spreekuur en/of overleg van vier of meer uren per dag wordt geen reistijd in rekening gebracht. Reistijd maximaal 30 min in Zuid-Limburg


Groepsactiviteiten en administratie (BTW 21%)
Voorlichting € 140,- per uur ex BTW
Overleg SMT € 140,- per uur ex BTW
Reistijd € 130,- per uur ex BTW
Overleg met Ondernemingsraad en directie € 140- per uur ex BTW
Opstellen probleemanalyse €   81,-           ex BTW
Opstellen actueel oordeel €   88,-           ex BTW
Zorg in Werk b.v.
Maar 2 • 6454 AM Jabeek
Telefoon: (046) 411 22 12
Fax:         (0847) 12 36 66
E-mail: info@zorginwerk.nl
Website: www.zorginwerk.nl

 
specialisten in verzekerings-
en bedrijfsartsenzorg            

Voorwaarden

Zorg in Werk verzorgt bedrijf- en verzekeringsartsenzorg en volgt daarbij de regels zoals die door de beroepsgroep en wetgever zijn opgesteld. De contracten met klanten worden aangegaan voor een doorlopende looptijd, maar met een opzegtermijn van drie maanden voor beide partijen. Jaarlijks wordt de dienstverlening geŽvalueerd en zo nodig bijgesteld.

De facturering door Zorg in Werk geschiedt maandelijks achteraf, met een betalingstermijn van twee maanden. Bij een niet nakomen van betalingen of faillissement, wordt het contract ontbonden met onmiddellijke ingang.Persoonsgegevens die wij verwerken

Zorg in Werk verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch en in gesprek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zorg in Werk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben

Zorg in Werk verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Zorg in Werk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

- medische gegevens die volgens de wet verbetering poort wachter verzameld moeten worden.

- wetgeving zoals de knmg artsen verplicht om te gaan met medische gegevens.

Hoe lang we gegevens bewaren

Zorg in Werk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: ...

medische gegevens worden zeker 10 jaar bewaard en in gevallen ook 40 jaar.

Delen met anderen

Zorg in Werk verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorg in Werk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 In kaart brengen websitebezoek

Zorg in Werk gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zorginwerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Zorg in Werk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Zorg in Werk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zorginwerk.nl. Zorg in Werk heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Anti ransomware

- 2 staps beveiliging

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: ZIW20170113Hoofdpagina